Information om behandling af dine personoplysninger

1. OM LO PLUS

Du modtager denne information, idet du er indmeldt i et fagforbund, som er omfattet af LO Plus. LO Plus er en særlig fordelsordning, som tilbyder sine medlemmer en række rabatter og særvilkår hos udvalgte leverandører. Du er automatisk medlem af LO Plus, når du er indmeldt hos et af de fagforbund, som LO Plus samarbejder med.

LO Plus er stiftet på LO´s initiativ for at give en yderligere dimension til fagforeningsmedlemsskabet og for at styrke medlemmernes tilknytningsforhold til fagforbundene. Bl.a. af denne grund er dit medlemskab af LO Plus gratis.

I vedlagte brugerbetingelser kan du læse mere om LO Plus, og om hvordan du aktiverer dit medlemskab via det medlemskort, som du har fået tilsendt.

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

LO Plus varetager behandlingen af dine personoplysninger på vegne af og efter instruks fra fagforbundene med følgende formål:

LO Plus' behandling af dine personoplysninger sker til det formål at oprette et LO Plus-medlemskab til dig, fordi du er blevet medlem af et af de fagforbund, som LO Plus samarbejder med. LO Plus bruger også dine personoplysninger til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, bl.a. baseret på samkøring af data, af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforbund samt af anvendelsen af medlemskortet for at udvikle og forbedre LO Plus-ordningen og dertilhørende fordele og rabatter. 

3. INDSAMLING AF OG TYPER PERSONOPLYSNINGER

Indsamlingen af dine personoplysninger sker i forbindelse med din indmeldelse i et fagforbund, som er omfattet af LO Plus-ordningen. Når du melder dig ind i et fagforbund, overfører fagforbundet personoplysninger om dig til LO Plus, som du automatisk bliver medlem af. Herefter kan du drage fordel af de rabatter m.v., som er en del af LO Plus-ordningen.

LO Plus behandler følgende personoplysninger om dig på vegne af dit fagforbund:

• navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødedato;

• CPR-nummer;

• dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold; og

• verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til LO Plus-ordningen tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af, og størrelsen af dine indkøb for disse forhandlere.

4. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

LO Plus varetager som databehandler behandlingen af dine personoplysninger i relation til LO Plus-ordningen på vegne af de fagforbund, som er omfattet af LO Plus. Eftersom LO Plus varetager behandlingen af dine personoplysninger på vegne af fagforbundene og efter disses instruks, er dit fagforbund dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

For så vidt angår oplysninger om navn, adresse og øvrige identitet- og kontaktoplysninger, kan disse personoplysninger behandles, fordi det er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den aftale, som du indgår i forbindelse med indmeldelsen i fagforbundet, eller fordi det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse hos fagforbundet - formidling og oprettelse af LO Plus- fordelsprogrammet - som fagforbundet forfølger. 

Behandling af dit CPR-nummer sker, idet det er nødvendigt i henhold til en lovmæssig forpligtelse for fagforbundene. Behandlingen er også en nødvendig forudsætning i forbindelse med LO Plus' administration af ordningen på vegne af og efter instruks fra fagforbundene.

Oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, som er en følsom personoplysning, sker som led i fagforbundets legitime aktiviteter, som omfatter administration af LO Plus-fordelsprogrammet og angår alene fagforbundets medlemmer.

5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

LO Plus udveksler dine personoplysninger med følgende modtagere:

• fagforbund, som er omfattet af LO Plus-ordningen;

• forhandlere, som er omfattet af LO Plus-ordningen; og

• underleverandører, som LO Plus har godkendt til varetagelse af dele af LO Plus-ordningens administration.

6. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive bevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab i LO Plus, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse af disse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, evt. i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført. 

7. DINE RETTIGHEDER

LO Plus har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Du kan gøre brug af følgende rettigheder hos dit fagforbund:

• retten til indsigt i dine personoplysninger;

• retten til berigtigelse af dine personoplysninger;

• retten til sletning af dine personoplysninger;

• retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;

• retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og

• retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.

Da LO Plus alene behandler personoplysninger på vegne af dit fagforbund, vil det være dit fagforbund, der vil håndtere enhver anmodning herom. Det betyder, at LO Plus er forpligtet til at videresende din anmodning til dit fagforbund til besvarelse.

8. HENVENDELSER OG KLAGE

Har du spørgsmål angående LO Plus behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som LO Plus behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte LO Plus:

LO Plus A/S, Engelholm Allé 1, 2630 Tåstrup, Telefon: 70 10 20 60, e-mail: loplus@loplus.dk, www.loplus.dk.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Aktuelle rabatter

Husk LO Plus rabatten hos bl.a.